CD-ROM Wortschatz-Uebersetzungen (294.000 Fachbegriffe) fuer Kfz-Mechatroniker / Mechatronik-Ingenieure / Elektroniker / IT-Systemelektroniker / Industriemechaniker / Maschinenbau-Techniker/deutsch-engl.; engl.-deutsch: Deutsch - Englisch. Technisches Englisch - Deutsch (Woerterbuch-Fachausdruecke) 12,95 EUR*